FANDOM


چــــې پـــه چــــا لـګــــي دنــــيــا خـــــوږه خـــــوږه
                         هغه نه کوي خندا خوږه خوږه
کـــه د مــيـنــې د جــــنـون پــه خـــوږو پــوه شــې
                         درته ښکاري به صحرا خوږه خوږه
چـــې يــو شــړک د زلــفــو حــورې پـه مــخ راکـا
                         رب نه غواړم دا سزا خوږه خوږه
چـــې تــرخــې خــاطــرې نــه لـــري پـــه زړه کـــې
                         ذده يې کله وي وېنا خوږه خوږه
پــه نـــصـــيــب بــه ورتــه ذهـــر او ذقـــوم شـــي
                         که څوک وګڼي ګنا خوږه خوږه
تـــه پــه دې زه پــه هـــغـې بــانــدې مــئـيــن يــم
                         ما ته هغه تا ته دا خوږه خوږه
ګــرانـې مــورې زنــدګـي مـې شــوه بـې خـونـده
                         راته زر وکړه دعا خوږه خوږه
کـه دې تـريـخ ژونـدون نـه خـوند اخـلـې (مفتونه)
                         هره شپه کوه ژړا خوږه خوږه

١٣٨٧ شاکڅ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki