FANDOM


دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

مياشت دوهمه په هر کال د پسرلي ده

ګرمه نده د ساړه جنګ قرباني ده

د غويانو به وي خوښه که يې اوه م ،که يې اتم ده

دواړه ورځې ديټاکلي مونږ ته خپل دښمن روسي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

په برېتونو او په سڼو پېژندل دوی

په روغبړ کې به لاسونه کېمنډل دوی

طبقاتو او په برخو به وېشل دوی

په افراط کې به له ورايۀ ښکارېدل دوی

نه د مارکس دا فلسفه ،نه لېنېني ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

قلبه يان يې زېړولي

د وزو نه يې ځمريان راته جوړ کړي

خورد ظابط يې وزيرانو ته ختلي

کوڅه ډه به بدماشان يې ټول يؤ کړي

رهبران يې څوک خصبه ده څوک ملا او څوک چړي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

ښه قلبه يې کړه جونګړه د افغان

نه پر تله د چا کېږي، نه ميزان

دې غوبل کې د غويانو شو تالا افغانستان

روح تازه شو د سقاو او چنګېز خان

بد شاګومه د شي واړه ،همه واړه تحمېلي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

چا وئېلې انقلاب مو نه شرقي ده،نه غربي ده

دې غوبل کې لوی غويۀ دا تره کي وه

په بالښت يې نفس وخوتوفا داره شاګردي ده

دا غوبل ته خو اوس ګورۍ ،هم شرقي ده هم غربي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

ډه له ، ډه له يې وژلي

په زرګونو يې په يؤ ځای کې خښ کړي

د څرخي پله په زندان يې اچولي

اختناق ،ترور دوران دې امېني ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

په نامه باندې بزګر ،کارګر ته مل وه

نه دهقان وه نه کارګر وه نه يې مل وه

د سور پوځ د غاصبانو ښه اتل وه

استقلال ته د افغان ملت لوی غل وه

وئېلې دا چې پړاو نوې د جدي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

چې مخ تور بيا د ببرک شو

د ډاکتر غوايي نوبت شو

ګورباچوف هلته هک،پک شو

ده به وئېلې روغه جوړه زمونږ ملي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

روحانېت کې ده منلۍ

هر ،رژيم کې ده ښاغلۍ

د قدرت شوق ده رټلۍ

د هر چا ده ،دۍ ملګرۍ

د وزې پهرنګ يې ږيره مخ يې هم د خوسکي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

د ګيدړ په سېر مکار ده

په نفاق کې ډېر هوښېار ده

په زړه تور لکه ښامار ده

هم په سر يې سپين دستار ده

د سقاو د ځوی په پل دا رباني ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

هر يؤ قوم يې زمونږ مېلېت کړ

ورته ګرم يې اکثرئېت کړ

وران ويجاړ يې ټول ملت کړ

ده پر مونږدا ټولذلت کړ

اوس لا ګورۍ جوړ د ژبو تربګني ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

شعله يان، که پرچميان دي ،جميعت که ستميان دي

که روڼ اندي دي که ندي،روحاني که ملايان دي

يوۀ هيله يؤ ارمان دي تباهۍ ته د افغان دي

مونږ ته يؤ دي توپير هر څه که په دوی کې خپلمنځي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

افسران مو ماشيني را شوروي کړل

علما مو راوارده پنجابي کړل

شوده ګان يې څوک پوځي څوک مذهبي کړل

څوک ديؤ بند نه وه ښاغلي او څوک هم داشوروي کړل

د اوښانو قبضه غوټه اوس د خره په رهبري ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

د بينا چې دا قصه ده

د وړانده نه څه ګيله ده

مترولې به يې ګيرې

چې د چا لنډه ،اوږده ده

د ملا ،طالب نوبت هم ګواکې تېر شو

خدای خبر چې نوبت کله د چړي دهدا رېښتيا مياشت د غوايي ده

شعله يان، که پرچميان دي ،جميعت که ستميان دي

که روڼ اندي دي که ندي،روحاني که ملايان دي

يوۀ هيله يؤ ارمان دي تباهۍ ته د افغان دي

مونږ ته يؤ دي توپير هر څه که په دوی کې خپلمنځي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

افسران مو ماشيني را شوروي کړل

علما مو راوارده پنجابي کړل

شوده ګان يې څوک پوځي څوک مذهبي کړل

څوک ديؤ بند نه وه ښاغلي او څوک هم شوروي کړل

د اوښانو قبضه غوټه اوس د خره په رهبري ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

د غويانو دا داستان داسې قصه ده

د چا ګيره پکې لنډه او د چا پکې اوږده ده

څوک يې ګاوده څوک يې خر څوک يې وزه ده

د برېتونو او د سڼو پکې ښه مسابقه ده

دې غويي اوس ځېږولې دغه شان جبهې ملي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

ځان ساتنه خو دا حق زما او ستا ده

په سپېړو مو سور مخ بيګاه صبا ده

که ته وينې روان ړوند مخ ته يې سا ه ده

نو که غلۍ شې دا ستا ستره ګنا ه ده

سره يؤ شئ ، شئ يؤ موټۍ نوبت تېر د ځان ځاني ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

د بل ګټې يې ښې نشي

چې د دوی ګټې شي سپي شي

وينې زبېښي خوار غريب نه

خود مختاره الاجي شي

د نړۍ د قدرتونو بر لاسي ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

د غويانو دا قصه دا يې دا ستان وه

اموخته په بل اخور او دسترخوان وه

د روسانو،پنجابيانو ،ايرانيانو اجنتان وه

څوک يې خره ،څوک يې وې مېږې څوک اسان وه

بعضې خره په خوب کې ويني ښه قصه خراساني ده

دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

دا غويه اوس دېرش کلن شو

شولو زوړ او هم پمن شو

قصابان پرې خبردار کړۍ

يا يې ورک يا يې مردار کړۍ

پوخ په دېګ کې د بخار کړۍ

سر يې پټ کړۍ اوس نوبت د غبرګولي ده


دا رېښتيا مياشت د غوايي ده

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki