FANDOM


پـه دې سـبـب چــې د ثــواب پـه ټـکـي نـه پـوهـيـږي

غافلان ځکه د عذاب په ټکي نه پوهيږي

جـاهــلان تـل د خـواهـشاتـو په نـېشه کـې ډوب وي

دوي د محشر يوم الحساب په ټکي نه پوهيږي

د ســـپـــيــن قــرآن د لارويــانــو قــدر څـــه پــېــژنــي

دا د وخت ځوي خانه خراب په ټکي نه پوهيږي

خـېـټـه پـرسـت خـلـک ړنـدې لـري د عـقـل سـتـرګـې

عمل يې دى شر او شراب په ټکي نه پوهيږي

هــــغــه امــــام د نــجــات نــه د تـبـاهــۍ الـــهـام دى

چې ځي ممبر او تر محراب په ټکي نه پوهيږي

خــــاونــد د عـــقــل او شــعــور حــيـأ عــزت پــېــژنـي

ځناور څه کوي حجاب په ټکي نه پوهيږي

چې د مرګ سترګو کې ژوندون محسوسولى نه شي

مجاهد نه دى د شباب په ټکي نه پوهيږي

د ښــاېئـسـتونـو د سـپـېڅـلـي بــڼ بـلـبـل بـه نـه شــي

چې د پرهر پرهر ګلاب په ټکي نه پوهيږي

هــغه انـسان د ژونـد اصـلـي مـقـصـد ته نه رســيـږي

چې سوال کوي او د ځواب په ټکي نه پوهيږي

د زړه مــکـتـب کــې يـې مـونـږ نه دا خـلـوو ( مفتونه )

څوک چې د مينې د کتاب په ټکي نه پوهيږي

١٣٨٨

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki