FANDOM


مـجــاهــد يــم د جــګــړو غــېـږه کــې اوســـم
لکه ګل يم د اغزو غېږه کې اوسم
ړانـــده خـــلـک مـــې پـه قــدر نـه پـوهـيـږي
لکه لال يم د ايرو غېږه کې اوسم
ځــــکــه زړه د خــــزانـــــونــو راتـــــه ډک دى
چې د مستو سپرلو غېږه کې اوسم
پـــه تــنــدي مـې د توحــيد کليمه ليک ده
مست پتنګ يم د لمبو غېږه کې اوسم
د ســهــار ګـــنــډلـې سـتـرګــې بـه پرانــيـزم
په دې نيت د تورو شپو غېږه کې اوسم
زه پــه ســپـيـنـه ازادۍ بـانــدې مــئين يـــم
زه به تل د زنځيرو غېږه کې اوسم
لــوى الله بــه مــې د مــخ خــولــې زمـزم کـا
زه د ټکندو غرمو غېږه کې اوسم
وخـت لـه سـتـرګـو، نه جدا کړم ارمانجنه
لکه اوښکه د لېمو غېږه کې اوسم
مينه راکړه نا اومېد سينـد غاړى گل يــم
د بلا بلا څپو غېږه کې اوسم
زه د وخـت هغه جـنګي افــغـانـسـتــان يــم
چې مدام د حادثو غېږه کې اوسم
زه ( مــفـتـون ) د جنت مسته غېږه غــواړم
ځکه زه د غرغرو غېږه کې اوسم

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki