FANDOM


'ګ'ل ک'ړ'ی کیک'
'
ګ'ی'ډۍ' د 'ښ'کلو 'ګ'لو' یو 'څ'ه خوا'ږ'ه' او یوه 'ښ'کل'ې' موسکا' یو 'ځ'ل په مینه راکتل' یوه خو'ږ'ه' خبره
.... زه پرون بیا د
'
ټ'ول جهان پاچا وم' یو چا په مینه زما کلیزه راته ولمان'ځ'له' اوزه ماشوم دمین'ې' دومره خو'ښ' وم' لکه دا شپ'ږ'دیرش کاله'
چ
'
ې' په جنت' ک'ې' لوبیدلی ومه' ژوند لکه خوب تیری'ږ'ي'
او کله
'
ټ'ول غمونه'
د یو
'ې' 'ښ'کل'ې' شیب'ې' رن'ګ' ک'ې' ورک شي' مو'ږ' د غمونو او خو'ښ'یو' ماشومان لا را لوی شوي نه یوو.

'۲۱' حوت '۱۳۸۷

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki