FANDOM


زه به درځم او تا به نه هېروم

څوک یې چی زما د پردېسی پر وطن

هېري کوڅې ته را لېږې شعرونه

چا می د زړه لاره در وښودله

چی پر کوگل می اوروې نظمونه

د دې بېدردو په مالت کی اشنا

څنگه دي زه په زړه کی وگرځېدم

ژوند دي د ستورو په حساب غواړمه

د خدای په یاد سې چی دی ویادېدم

نظم دي داسی پر ما خوږ لگېږی

لکه شرنگی چی د سیتار اورومه

تر خوله دي وگرځم گړېږه راته

پکښی کیسې می د خپل ښار اورومه

پکښی تصویر د خپل جانان وینمه

پکښی سندري می د یار اورمه

سترگو ته راسي د خالپوڅو کوڅې

پکښی می نوم د کندهار اورمه

لا خو مین یم د ارغند د څپو

وایه? په زړه کی به مي څه تېرېږی?

لا می خیالونه له هلمند سره ځی

پکښی می هیلي مستانه تېرېږی

زه د یاغي میني زانگو روزلی ?

تار د سکوت مي خوله گنډلای نه سی?

زه د قسمت زولنې نه منمه

اسمان می چیغی گرځولای نه سی

زه چی ژوندی یم درسره به یمه

زه به زلمو ته غزلونه لیکم

پر بوډۍ گوتو به می جام نڅوم

ساقی ازل ته به نظمونه لیکم

له ?ماشوخېله? به قلم تښتوم ?

د زړه په وینو به شعرونه لیکم?

څه د خیام څه د مغان په ژبه

پر منبرونو تعبیرونه لیکم

لا می د خیال د شنو د ښتو پر لمن

ښکلي کوچۍ پېغلي خېمې وهلي

لا یې مستېږم د شپېلۍ له نغمو

لا می گودرته دي کوڅې نیولي

لا په پېزوان کی زنگوم خوبونه

لا پر غزل مي دي بوتکۍ لیکلي

ما د ارغند له څپو ژوند میندلی

زه د میوند له افسانو راغلی

زه د کونړ زه د ترنک له اوبو

ما د هلمند آب حیات چښلی

وایه زما وینی به سړېږی څنگه؟

په زړه کی به مینه به وچېږی څنگه؟

زه می د شمعی د لمبو پر وطن

د ابوجهل چپاوونه وینم

زه د خلیل د محرابونو پر کور

د نمرودانو سره اورونه وینم

له شنه اسمانه د سکروټو باران

پر خپله مېنه دوزخونه وینم

هم د نامرادي ځوانۍ مات هډونه

هم له باروتو جوړ قبرونه وینم

وینم لبمه دی انارگل پر ونو

د نسترن غوټۍ په وینو ژاړي

ناوي خپړي دي دعاته پورته

د عزت قبر له خالقه غواړي

اوس د شپانه ترانې نه مستوي

د غرولمنو کي آواز د شپېلۍ

اوس یې له شونډو نغمو کوچ کړی دی

سورته یې نه سمېږی ساز د شپېلۍ

اوس د خیبر په غېږ کی مستي نه دي

هغه شېر برېتي شمله وري درې

اوس افسانې د تاریخ نه جوړوي

هغه ببري برېتوري درې

اوس جوړوي د جنازو نکلونه

د ځوانیمرگو هدیرو نکلونه

اوس به له چا سره غزل ولیکو

اوس به مو څوک سی د مستی ملگري

څوک به پر شرنگ د پایزېب نظم لیکی

څنگه به ستایی د بورا وزري

پر کور مو اوري د باران په رسم

د شنه اسمان له سترگو سره بڅري

له جنازو سره به څوک نڅوي

د ربابونو د ماښام سندري

زموږ د غوټیو پر انگړ وهلې

د تور خزان اجاره دار ده کیږدۍ

اوس د نسیم له ستوني خېژی زگېروی

اوس په گلڅانگو کی رنځوري غوټی

اوس بلبلان په وینو وینو ژاړي

گلوته نه ور وړي نازکي پاپۍ

زموږ له وطنه تورېدلي تللي

اوس په سېل نه راځي یاغي توتکۍ

وایه زه څنگه شپېلۍ وږغوم

چاته به وایم د خیبر سندري څنگه

د کونډو په مالت کی غواړې

زما له قلمه د اختر سندري

خو یوه ورځ به داسی راسی اشنا

چی په یوه ږغ به سندری وایو

ته د ارغند زه د هلمند ترانې

پر انارگل به یې ملگري وایو

ته به می گورې ژوند سوی به یم

بیا به له سره غزلونه لیکم

په کړوپه ملا به مي اتڼ ووینې

پر گل سرخ به می نظمونه لیکم

بیا به مې گورې په میوند کی روان

پر ملالۍ به دي شعرونه لیکم

بیا به له سره د ساقی کیسه وي

بیا به شرنگی د گیلاسونو اورو

له شهبازونو به نغمې اورېږی

نوی به ږغ د پایزېبونو اورو

بیا به ?غني? له میخانې راوزی

شرنگ به د نویو غزلونو اورو

ته به می گورې چی سندري به مي

له مطربانو سره شپې تېروی

کور به خراب وي د مختور محتسب

تورو تیارو کی به شېبې تېروی

بیا به می گورې چی نظمونه به می

پر سورکو شونډو زمزمې نڅوي

له مینه مسته درخانۍ غزل مي

په ربابونو کی نغمې نڅوی

ته به راځې راته د ?ستوري? پر چم

زما ترانې به درته شپې نڅوي.


ویرجینیا


٢٠٠٨-١٥-سپټمبر

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki