Fandom

شعرونه

طنز

2,655pages on
this wiki
Add New Page
تبصرې0 Share

ستا له کاروان سره راغلی دمړینې جوش وجم دی

سالاره ! ووایه دکوم اوښ تګ دی په لاره سم دی

داسي دلیونتوب کارونه دلته تر سره کیږي

ته چې وایې دا چپنکي د پنجشیر د کلي ډم دی

ټول هیواد دپردو په اشري خرو اداره کیږي
هر یو يې د پاک ، ایران یا امریکا واوا صنم دی
مخ ته للو دیخوا للو هاخو للو تر شا یې ټوله للوان
دهر لغړ څه اوڅه يي پټ کړی د مصلحت په لم دی
په دې کاروان کې د هغه وجد اوحال دومره لوړ سوی
په بې ځوزه ګلانو کې دهغه خوښ ګل ګل د زقوم دی
آیا په دې وطن کې کوم بل غیرتمن یاعزتمن نسته
چې د هر چورلنډ په واکمنیدو کې پټ خم و چم دی
ټوله واکمنان دي له یوه سره کاږه واږه دي
ته رښتیا ووایه کوم یو يې په خط کش هم سم دی
د پارلمان غړي مو ځینې بوغی پهلوانان دي
چې تل د خپلي ګټې لپاره چاودي بم د اتوم دی
چې په پارلمان کې کومه سیاسي لانجه سي
په سلو ډالرو سي بې غیرته او بند یې تکلم دی
هغه چي امریکایانو تناو کړي راوستلي دي
هغو ډانګییانو له ځانه سره راوړی دخیانت پم دی
ټوله هغه لاس پوڅي چې په ۵۲ ځړېدلي راغلي
په هغو ټولواوربشو کې يې کوم یو لا غنم دی
دسړوپ لیونیو د ادارې له پام زیاراو برکته
د پښتنو پرتله د ټولو د ودې د موټر غوم غوم دی
اې څاروانه ! ټول کارونه دي له عالمه ماسیوا دی
بودن دی وطنفروشو ته پوست بستر لکه ورېښم دی
آیا یوازې دا وطن دی دخړیمارو نس پرستانو
دډیرو خوړو د هر یو تر شاورپسې غړم غړم دی
ولس خوشاله او هوسا دیو ګیدر په ورکیدو سو
کونګری ته يې مقام ولس ته کله قابل د زغم دی
پښتون دی کړ په خپل سحر ډیر اریان او پریښانه
دکوترې پر ځای د زاغچکې رایستل دی نوی علم دی
دا وطن دی دونر کباب کړی چاقو په لاس خاینانو ته
یوه یوه ټوټه یې پرې کوي ، موخه یې دهغه ختم دی
دلته ډګر ډاکو چې ترفیع وکړی ستر سیاستمدار سي
وګوره په دې ستر و شوکمارو کې دچا سر خم دی
دا دوران په هر ګوروان تیر سوی په تا هم تیریږي
دزمان په دریاب کي ګوره کوم لوغړن څاڅکی تم دی
ولس ستا رابرسیرونو ته ګوته په غاښ نیولې
اریان تاته دی څنګه دی وډلی د هر یو ایتم دی
ستا په زیاردا دریاب د مردارو کانالیزسیون سوی
یو سیلا ب غواړو هدف مو ددې کاروان د ګیلم جم دی
په مقرری دی ښه لاس خلاص ، خوله دی ده ماته
چې ورته ووايي د نفاقګر بد ټیغ مانا بد هضم دی
اي پښتونه په دې مرندې ولي طبیعت خټه کوې
دهغه ان سر خپلو مرستندویانو ته لا خم دی
یوازې په پښتو ویلو څوک کله پښتون کیږي
هغه دپښتون په نامه د مردارو اوبو ډم دی
په دې خر تیزي چې زه پښتون یم ولس نه غولیږي
د هغه وجدان کې اخښل سوی جوهر د الم غلم دی
لوبه د ځغاسته یې جوړکړې ده دلته په هیواد کي
وايي نورو ته یرغه آسان و پښتنو ته ګوډخر سم دی
څه نیمچه لیکوالان یې په جار او منصبونو غولولي
هغو ستا مړی په اوږه اخیستی ترنم یې سټی رام دی
څه زاړه مخور دی د شپښتو سر ته دي خیژولي
هر افعی مار دی ووده کړی دمشاور د نوم په دم دی
پښتون او پښتونولی دی په خدای لکه مړی سپارلی
دپوهانو خوله دی تړلې موړ کړی دی د ځینو شکم دی
دا به څنګه ستا عدالت او وجدان که یې لرې ومني
د عربو په هیواد کي دی اکثریت واکمن کړی عجم دی
سر سم خلاص کړه تاجک یوازې پنجشیر ی نه دی
او وردګ د ټولو پښتنو له قامونو یو توکم دی
ولسه ! دخولی د خوند په خرابولوله هغه ښه مه غواړه
هغه د بوش لخوا پښتون ته تحفه سوی اتوم بم دی
دې ټولو د پښتنو ضدو مستو اوښانو ته دی ووایه
که له تفرقی تیر نسئ« نظری» غوړ کړی درته قلم دی

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki