FANDOM


لــه تــا نــه ځــار پــه تــا قــربــان يــمـه مـا وپـېـژنـه
                      جانانه زه د ستا جانان يمه ماوپېژنه
چـې ستــا ارمـان ته سـره ګلان د امـېدونـو راوړي
                      ګرانه زه هغه سپين ارمان يمه ماوپېژنه
هــسـې بـدرنـګـو بـد نـظــرو تــه اغـزى ښـکارمـه
                      ګنې يو ګل د ګلستان يمه ماوپېژنه
ګــوره زه هـــغـه پـســرلــى يـــم چــې خــزان نـلــري
                      خو خزانونو ته خزان يمه ماوپېژنه
د انــســـانـيــت قــاتــلـه تــاتـه وايــم ســتــا لــپـاره
                      زه يو مقتل او قبرستان يمه ماوپېژنه
څوک مطمئن کړم څوک راويخ کړم او څوک ولړزوم
                      بلالي چيغه د اذان يمه ماوپېژنه
د ســپـينو تـورو پــه پـړقـا کـې خپل ارمان وينمه
                      د سپينو حورو طالب جان يمه ماوپېژنه
د وخــت ســرزوره پـه زور مـه راځه ذلـيـلـه بـه شـي
                      سرزور مغرور افغانستان يمه ماوپېژنه
د جـــنـګ ســبـق انــقـلابـي افـغـانـسـتـان راکـړى
                      زه يې شاګرد وزيرستان يمه ماوپېژنه
د لـېـونـېـو پـه قــطـار کـې بـه (مـفـتـون) درځـمــه
( وزير ستان - ١٣٨٦ ) په سرببر څيرې ګرېوان يمه ماوپېژنه
 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki