FANDOM


ســتا پـــه تــــورو ښـکـلــو ســــترګــو می ســـوګــــنـد دی

چـې بــی تــــا خـــــــــراب و یـــــجــاړه ځـــمـــا ژونــــــد دی

د نــــیــــا ټــــــولــــه راســـــره شــــي چـــــــې لاس راکـــــی

ســـتـا پــه مــــیـنه ملاتــــړ کــی څـــومــــره خـــــونـــــد دی

سـتا د حـســــن د انـــګـــــړ نــــه مـــــی خـــــیا ل نــــه ځـــــی

چـــې پــه تـــار د تـــــــورو زلـــــــفـــو کـــی دی بـــــنـــد دی

کــه د زړه نــه مـی پـــــوښــــــتـی حـــــا ل پـــه جــــار وائـــی

ســـــتا د مـــــیـنی دا ســـتان پــــــټ نــــدی څـــرګـــند دی

ســــــتـورې ســــتــا پـــــخـــی خــــبـــري دې ســــتـایـــلـــې

پـــروت پـــه هــــر یــــــوه خـــــبـــره کـــــی دی پـــــنـــد دی

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki