FANDOM


تـــل بـــه د ژونـــد وېـــــښــو څـــپــو کــې اوســـــې
د مـــــحـــــبــت پــه انـــــنـــــــګــــــــــو کــــــــې اوســــــــــې

تــه د پـــښـتـو پـــه مــیـــنـــه وریــــت ئـــې ســـیـــالـــه
ځـــکــــــه پـــــــــه زړه د پــــښـــتـــنـــو کــــــې اوســـــې

رب پیـدا کــړی چــې تـــه درونــد پـــښـــتـــون ئـــې
د پــښــتـــنـــې خــــــــاورې لـــیـــــــمــــــو کـــې اوســـې

د خـــیــــال او فـــکــــر دي پــتــمــنــد غـــرونــــه ســتا
هـــر خـــوا لـــښـــکـــــر دي پــه نــغــمـو کــې اوســې

جـــــــوهــــــر احــــــســـاس دې د نــــظـــره مـــــــه شــــــه
مــیـــنـــه ئـــې میـــنـــې پـــه لــمـــــبـــو کـــــــې اوســـــې

د نســیــم ســـــــتــــوري دا شـــــــــډل لــــــفــــــــظـــــونـــــه
تــــا تـــه دالــــــۍ خــــــوږو وږمـــــــو کـــــــې اوســـــې

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki