FANDOM


وبښه، ما وبښه، ما وبښه

نن مو دې د مړو په اروا وبښه

وا نجلۍ، ښېرا راته ونکړې چې

ترسمه دې ډېر له ښېرا، وبښه

څومره چې په خوله باندې بد خولي یو

دومره په زړه نه یو خطا، وبښه

نه در گورو، سترگې برېښوي زموږ

ستا د باړخه گانو ځلا وبښه

ښکلیه تر بل رنگه قضاوت دې ځار

ته مو په ناکړې گنا وبښه

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki